Artiklar & Posters

Här kan ni läsa och ladda ner artiklar & posters som är relaterade till SÖF.

Posters om kroniska ödem som presenterades vid ILF:s konferens 2021

Kort information

Postern beskriver arbetet med att bygga en plattform som ska stötta barn med primärt lymfödem och deras närstående.

Ett samarbete mellan SÖF och systerorganisationerna i Danmark och Norge.

Kort information

Beskrivning av arbetet med skapandet av ett manifest inför Världsödemdagen 2021 med rekommendationer för en jämlik vård.

Ett samarbete mellan 27 europeiska patientföreningar inkl SÖF.

 

 

 

Kort information

Resultat av enkäten till professionen om deras erfarenhet av lipödemvård.

Ett samarbete mellan 27 europeiska patientföreningar inkl SÖF.

Kort information

Studie om användning av Lympha Press i hemmet vid lipödem. Smärta reducerades och livskvaliteten förbättrades.

Projekt Lipödem där SÖF ingår.

Kort information

Sammanställning av riktlinjer och rekommendationer för patienter med primärt lymfödem.

Postern vann Best Poster Award vid ILF-konferensen 2021.

SÖF har en representant i VASCERN.

Kort information

Team Dercum presenterade en poster om adekvat behandling vid lipödem.

SÖF:s kliniska rådgivare Sue Mellgrim, Tom Väisänen, medicinsk lymfterapeut och utbildare för medicinska lymfterapeuter i Sverige och Finland, samt dr. Karen Herbst..

Kort information

Postern är godkänd av Svensk förening för lymfologi vid sitt årsmöte 11 november 2023.

Kort information

The poster is approved by the Swedish Association for Lymphology at its annual meeting on November 11, 2023.

Kort information

Information saknas

Artiklar/Rapporter

Rapport: Patient- och närståendeperspektiv – helt eller delvis statligt huvudmannaskap

SÖF:s artikel i Kvinnors Hälsa.


WHO uppskattar att över 250 miljoner människor i världen har lymfödem

Rapport Forum för Health Policy


Studie om riktlinjer för sekundärt  lymfödem efter cancer, framtagna enligt GRADE i samverkan med patienter, profession och forskare.

ONS Guidelines™ for Cancer Treatment–Related Lymphedema 


Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård.

Samverkan 2.0: Hållbar samverkan för att skapa värde och innovationskraft.


Lymphatic Education & Research Network:

Här finns kliniska studier om lymfödem.


Lymfödem diagnosmetoder o behandling

Samt rekommendationer om förebyggandeåtgärder, baserade på ett studiebesök på Lymphoedema Assessment Clinic, Flinders Surgical OncologyUnit vidFlinders MedicalCenter,Adelaide,Australien.


Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödem

Artikel om ”Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödem” publicerad  i Wounds International 2015, Vol. 6, No 3 .

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.