08-121 513 16 / 070-66 66 273 info@svenskaodemforbundet.se

SÖF:s rekommendationer om rättvis och jämlik vård för alla med kroniska ödem

SÖF verkar för
 • ökad kännedom och kunskap om lymfologi och kroniska ödem (primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära malformationer, immobilitetsödem och relaterade komplikationer)
 • rättvis och jämlik vård i Sverige oavsett diagnos, bostadsort och socioekonomisk bakgrund. Svensk hälso- och sjukvård bör erbjuda optimal vård för alla personer med lymfatiska
  sjukdomar och relaterade komplikationer.
 • att främja forskning inom lymfologi genom att bland annat utlysa ett årligt stipendium
 • att ett multidiciplinärt kunskapscentrum för lymfologi skapas, där kunskap och expertis kan samlas och lägga grunden för nationell forskning, register, vård och utbildning inom lymfologi
  och kroniska ödem
 • att stärka patientens ställning i vården och att personcentrerad vård implementeras
SÖF:s rekommendationer till beslutsfattare
 • Att ämnet lymfologi (lymfsystemet och dess sjukdomar) ingår i samtliga vårdutbildningar på universitet och högskola
 • Att fortbildning, verksamhetsförlagd utbildning och interprofessionella kurser i lymfologi ges till arbets- och fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor
 • Att specialistutbildning inom lymfologi inrättas för arbets- och fysioterapeuter och läkare och sjuksköterskor där vetenskapliga projekt kan genomföras som kommer patienterna
  tillgodo
 • Att lymfsystemet och dess sjukdomar beforskas i högre grad så att evidensbaserad kunskap
  byggs upp och implementeras i vårdens alla led
 • Att patientutbildning och information om egenvård ges i ett mycket tidigt skede för att låta patienten ta ansvar för och lära sig att leva med sitt kroniska ödem
 • Att patientens livskvalitet mäts kontinuerlig med PREM, PROM och hälsoskattning
 • Att evidensbaserade risk- och diagnosmetoder införs i vården
 • Att vården använder behandlingsmetoder utifrån beprövad erfarenhet när evidensen är begränsad eller saknas för en diagnos
 • Att alla personcentrerade vårdinsatser utvärderas och följs upp kontinuerligt

Manifest om kroniska ödem och behov av kunskap

Vid Världsödemdagen 6 mars 2024 antog 26 europeiska patientföreningar ett manifest. I manifestet uppmanas politiker, tjänstemän, sjukvårdspersonal, forskare och civilsamhället att uppmärksamma dem som har eller är i riskzonen för att utveckla lymfödem.

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.